Search This Blog

Tuesday, February 20, 2007

Zzzzzzzzzzzz

Sleeping Black-crowned Night Heron. Shhhhh.

Photo © Lillian Stokes

No comments: